fbpx Prague Pride

ČLÁNKY

Debaty v regionech! Co můžeme společně udělat proti předsudečnému násilí?

regiony

 

Projekt #ozvise míří do regionů a zve na debaty o předsudečném násilí. Připojte se k nám!

 

Z nedávného výzkumu veřejného ochránce práv vyplývá, že 55 % LGBT+ lidí má osobní zkušenost s obtěžování či slovními útoky a 38 % LGBT+ lidí zažilo diskriminaci kvůli své identitě a sexuální orientaci. Přesto bývá předsudečně motivovaných trestných činů nahlášeno jen velmi málo.

Čím to je a co s tím můžeme dělat? Přijď to zjistit na debaty o předsudečném násilí, které pořádáme po celém Česku. Vstup na debaty je zdarma. 

KDY A KDE?

Ostrava

2. května, 18:30 - 20:00

Kino Etáž, Moravská Ostrava 3369, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Přednáší: Martina Taušková

Spolupořadatelé: In Iustitia, Ostravský Prajd

Brno

4. května, 18:30 - 20:00

Skautský institut, Moravské náměstí 753/12

Přednáší: Tomáš Stavrovský 

Spolupořadatelé: Queer Kód, In Iustitia

 

Olomouc

5. května, 18:30 - 20:00

Kavárna Druhý domov, Nábřeží 949

Přednáší: Tomáš Stavrovský 

Spolupořadatelé: Ollove, In Iustitia

 

Ústí nad Labem

10. května, 18:30 - 20:00

Veřejný sál hraničář, Prokopa Diviše 1812/7

Přednáší: Tomáš Stavrovský

Spolupořadatelé: In Iustitia

 

České Budějovice

11. května, 18:30 - 20:00

Kavárna Kabinet CB, Nová 1870, 370 01 

Přednáší: Klára Kalibová, Petra Vytejčková

Spolupořadatelé: In Iustitia, Duha na jihu

 

V průběhu přednášky se zaměříme na pojem předsudečné násilí, vysvětlíme, koho se týká, jakou konkrétní podobu má, jak je možné a zda má smysl se proti němu bránit. Pro lepší představu budeme mluvit o konkrétních trestných činech a kauzách tak, jak se s nimi setkáváme v naší práci. Probereme možnosti pomoci obětem předsudečného násilí.     

Po přednášce bude následovat společné posezení. 

Vstup je zdarma.

Přednášející

vytejckova

Mgr. Petra Vytejčková

Petra je advokátka a vedoucí právního týmu v neziskové organizaci In IUSTITIA, o.p.s.  Právní praxi získala nejprve v exe­kutorské, a následně v ad­vo­kátní kanceláři.  Má širokou praxi v oblas­ti rodinného a soukromého prá­va, věnuje se obhajobě a pomoci obětem trestné činnosti. Specializuje se také na pomoc duhovým rodinám, pravidelně školí sociální pra­cov­níky, policii a státní zástupce  

Společně s kolegyní Klárou Ka­li­bo­vou je jedinou českou lek­torkou oprávněnou školit po­li­cii a státní zástupce na téma trestných činů z nenávisti pro mezivládní organizaci OBSE v ce­lém teritoriu její působnosti. Petra je rovněž členkou výboru pro sexuální menšiny Rady vlády pro lidská práva.

kalibova

Mgr. Klára Kalibová, Ph.D.

Klára svoji právní praxi spojila s obhajobou práv obětí trest­ných činů a neziskovým sek­to­rem. Věnovala se zastupování obětí obchodu s lidmi a or­ga­ni­zo­vaného zločinu a posléze (od roku 2009) obětem předsudečné trestné čin­nosti. Od roku 2019 se věnuje výkonu samostatné advokacie, a do její agendy, kromě již zmíněných obětí trestných činů patří obhajoba v trest­ním řízení, rodinné a občan­ské právo, právo na náhradu škody a nemajetkové újmy a právo ne­ziskové­ho sektoru. Klára je také ředitelkou neziskové or­ga­nizace In IUSTITIA, o.p.s. a věnuje se odborné publikační čin­nosti.

V minulosti přednášela na půdě OSN, Ev­rop­ské komise a Organizace pro po­moc a bezpečnost v Evropě vždy na téma práva obětí předsudečné trest­né činnosti. Pravidelně školí policii a státní zástupce. Klára je také členkou České kriminologické společnosti a členkou odborné rady International Network against Hate Studies a je držitelkou ceny Alice G. Masarykové pro přínos k ochraně lidských práv.

 

t stavrosky

Mgr. Tomáš Stavrovský

Tomáš vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V současné době působí jako právník v organizaci In IUSTIA, o.p.s. kde se zabývá  zastupováním a pomocí obětem trestných činů, zejména obětem předsudečného násilí. V minulosti pracoval jako vyšší soudní úředník na Městském soudě v Praze a jako trestněprávní legislativec na Ministerstvu spravedlnosti. Tomáš také vyučuje na gymnáziu základům práva. V minulosti působil jako prezident ve spolku Charlie, sdružujícím LGBTQ+ osoby v akademickém prostředí, přičemž v tomto spolku se angažuje doposud.

 

m tauskova

Mgr. Martina Taušková

Martina Vystudovala Fakultu bez­peč­nost­ního mana­ge­mentu Poli­cejní aka­de­mie Čes­ké re­pub­liky v Praze, kde se věno­vala studiu ve­řej­no­práv­ních i sou­kro­­mo­­práv­ních dis­cip­lín a sou­časně studiu bez­peč­nost­ního a kri­zového řízení. Během studia ab­sol­vovala několik pra­covních i dobro­vol­nic­kých stáží v zahraničí. Věnuje se pora­denské činnos­ti pro oběti trestných činů se zaměřením na oběti před­su­dečného násilí a jejich provázením nejen trestním ří­ze­ním. V rámci své­ho působení se orientuje zejména v oblasti práv obětí trestných činů, trest­ního a správ­ního práva a ochraně lidských práv.

Akce se koná v rámci projektu #ozvise a je financována z programu Evropské unie Práva, rovnost a občanství (2014-2020). 

Client 1
https://in-ius.cz
https://www.nudz.cz
queer geography
prague pride

CO DĚLÁME

PROJEKTY

VZDĚLÁVÁNÍ

CO DĚLÁME

POMOC

VYJEDNÁVÁNÍ

KOMUNITNÍ CENTRUM

KDO JSME

SLEDUJTE NÁS

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Prague Pride z. s. 

Rybná 716/24 
110 00 Praha 1 
Česká republika

IČO 22842730 

Zápis ve spolkovém rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl L, vložka 22311

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

© Copyright 2024 Prague Pride z. s. All Rights Reserved.
Image
×
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Site - User session
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Google
OK
Odmítnout
Facebook
OK
Odmítnout
Functional
Nástroje používané k tomu, abyste měli k dispozici více funkcí při navigaci na webových stránkách, může jít například o sdílení na sociálních sítích.
Hotjar
OK
Odmítnout